Сургуулийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт

Огноо:2015/9/12
Сургуулийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт
Харьяалал Нэр Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар
1 Монгол улс Хөдөлмөрийн хууль 1999 оны 6 сарын 28 өдөр
2 Монгол улс Боловсролын тухай хууль 2002 оны 05 сарын 03 өдөр
3 Монгол улс Төрийн албаны тухай хууль 2002 оны 06 сарын 28 өдөр
4 БСШУЯ-ны сайдын ЕБС,цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм 2007 оны 05 сарын 03 өдөр
5 БСШУЯ-ны сайдын Багшийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай 2007 оны 10 сарын 05 өдөр А/351
6 БСШУЯ-ны сайдын ЕБС-ийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам 2008 оны 12 сарын 08 өдөр дугаар 113
7 БСШУЯ-ны сайдын ЕБС-ийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай 2010 оны 10 сарын 25 өдөр дугаар 471
8 БШУЯ-ны сайдын Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам 2013 оны 08 сарын 09 өдөр А/287
9 БШУЯ-ны сайдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам 2013 оны 08 сарын 13 өдөр А/293
10 БШУЯ-ны сайдын Сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах 2013 оны 08 сарын 16 өдөр А/311
11 БШУЯ-ны сайдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам 2013 оны 08 сарын 16 өдөр А/309
12 БШУЯ-ны сайдын Сургалтын төлөвлөгөө цөм хөтөлбөр багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2014 оны 06 сарын 03 өдөр А/240
13 НБГ-ын даргын ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар 2015 оны 03 сарын 27 өдөр А/24
14 НЗДаргын захирамж Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх, урамшуулал олгох журам 2015 оны 04 сарын 07 өдөр А/255
15 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирлын Шилдэг хичээлийн технологи шалгаруулах заавар 2015оны .. сарын .. өдөр
16 БШУЯ-ны сайдын Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид эрх олгох, хасах журам 2008оны .. сарын .. өдөр
17 БШУЯ-ны сайдын Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам батлах тухай 2008оны 11 сарын 13 өдөр Дугаар 73
18 БШУЯ-ны сайдын ЕБС-ийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам 2010оны 8 сарын 6 өдөр
19 МУЗасгийн газрын тогтоол Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох тухай 2008оны 12 сарын 10 өдөр Дугаар 54
20 БГД Хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам 2013оны 4 сарын 19өдөр А\176 2 дугаар хавсралт
21 БСШУЯ-ны сайдын Засгийн газрын шагналын төрөл батлах тухай 2010оны 4 сарын 13өдөр Дугаар 451
22 Засгийн газрын тогтоол Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам 2004оны 5сарын 5өдөр Дугаар 112
23 БСШУЯ-ны сайдын Багшийн хөгжлийн танхим ажиллуулах зөвлөмж батлах тухай 2008 оны 12 сарын 08 өдөр
24 БСШУЯ-ны сайдын Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам 2007 оны 11 сарын 27 өдөр Дугаар 440
25 БСШУЯ-ны сайдын Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай 2007 оны 10 сарын 05 өдөр Дугаар 351
26 МУ хууль Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх туай 2014
27 МУ хууль Тамхины хяналтын тухай хууль 2005 оны 5 сарын 1 2012 оны 10 сарын 24 \шинэчилсэн найруулга\
28 МУ хууль Эрүүл мэндийн хууль 2011 оны 5 сарын 5
29 МУ хууль Ариун цэврийн тухай хууль 1998 оны 5 сарын 7
30 МУ хууль Хүнсний тухай хууль 2012 оны 12 сарын 20
ДХШ-ийн ахлагч Л.Болортуяа
prescription coupons click cialis discount coupon
cordarone og alkohol go cordarone og alkohol
ataraxia go atarax precio
renova open renovar passaporte
inderal engorda blog.tgworkshop.com inderal comprar
drug coupon card asindia.in drug prescription card
prescription coupon card coupons for prescription medications free prescription cards
cost of abortion pill ecsamplifiers.co.uk how expensive is an abortion

Сэтгэгдэл


Фото мэдээ