Дотоод аудитын тайлан

Огноо:2015/4/9

БГД-ийн 19 дүгээр сургуулийн Дотоод аудитын тайлан

2015 оны 1 дүгээр сар 27

                Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь  хууль  тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин байгуулгын орлого , зарлагын  ил тод байдал буюу шилэн дансны хэрэгжилтийн талаар өөрийн  байгууллагын хүрээнд хийгдэж буй ажлаа нэгтгэн үзэж дүгнэлээ.

1. Шилэн дансны мэдээллийн  хэлбэр

          Мэдээлэл технологийн газрын 2014 оны 12 сарын 24 –ны 01\713-р тушаалын дагуу шилэн дансны хуулийг мөрдөн улс нийтийн  www.shilendans.gov.mn  цахим хуудсанд  сургуулийн захирал, сургуулийн нягтлан бодогч нарын утасны дугаар болон мэдээлэл байршигдсан.

2. Үйл ажиллагааны ил тод байдал

            Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын талаар доорх хоёр самбарыг хийн сургуулийн үүдэнд байрлуулж   нийт багш, ажилчид, эцэг эх, сурагчид, холбогдох хүмүүст нарийвчилсан чиглэлийн дагуу мэдээллүүдийг байршуулан ажиллаж байна.

А. 19-р сургуулийн Нээлттэй мэдээллийн самбар

 • Сургуулийн удирдах зөвлөлийн тогтолцоо
 • Сургуулийн үйл ажиллагаа
 • Хүний нөөцийн талаар мэдээлэл
 • Төсөв санхүүгийн мэдээлэл
 • Өмч хөрөнгө худалдан авах үйл ажиллагаа
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Санал хүсэлт

Б. Төсөв санхүүгийн ил тод самбар

 • Санхүүгийн ил тод байдлын зорилго
 • Хөрөнгө оруулалт
 • Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 • Үдийн цай хөтөлбөр
 • Сүүлийн 3 жилийн төсвийн зарцуулалт
 • Төсвийн хуваарь
 • Хандив тусламж, туслах үйл ажиллагааны орлого түүний зарцуулалт
 • Дотоод хяналт
 • Мэдээ мэдээлэл гэсэн чиглэлээр байгууллын төсвийн болон хүний нөөц, хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжийн мэдээ мэдээлэл, хэрэгжилт, хяналт үнэлгээний талаар бүх нийтэд нээлттэй мэдээлэл тавьж ажиллаж байна.

3. Хүний нөөцийн ил тод байдал

          Сургуулийн багш хөгжлийн төвийн ажилтан авах зарыг Нээлттэй мэдээллийн самбарт  байрлуулан ажилтанг шалгаруулан авч ажиллуулсан болно.

4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах  ажиллагааны ил тод байдал

 • Төсөв санхүүгийн ил тод самбарт 2011оны \390642,6\ 2012 оны \619907,9\ 2013 оны \702193,6\ гэсэн гурван жилийн төсвийн өсөлтийн график гарган тавьсан.
 • 2014 оны төсвийн хуваарьлалт болон 2014 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нарийвчлан гаргасан.
 • 2014 оны орлого, зарлага актлагдсан хөрөнгө худалдан борлуулсан болон бэлэн мөнгөний тайланг сургуулийн нярав , сургуулийн төсөв, амралтын мөнгө бодох, цалингийн шатлалын талаар сургуулийн нягтлан нийт багш, ажилчидад сургалт явуулсан болно.
 • Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан тавилга, тоног төхөөрөмжийн тайланд \ 3 үйлдэлт принтер, 9 нүдэт хувцасны төмөр шүүгээ 2ш, Бичгийн ширээ,Шүүгээ хосоороо, өсгөгч , Биеийн тамирын хэрэгсэл,гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, Мэдээлэл зүйн кабинетын хэрэгсэл мауз, гар, Нотебүүк зэрэг 3399800 мянган төгрөгний тоног төхөөрөмж авч сургалт хүмүүжлийн ажилдаа ашиглаж байна.
 • БСШУ-ны хандиваар ирсэн дараах хөрөнгийг бүртгэн авсан. \6,7,8,9 дүгээр ангийн номын сангийн нийт 438 ширхэг номыг болон 40 хос сурагчийн ширээг 11363014,00 төгрөгийн дүнтэй ирж сурагчдын сурах орчинд ашиглан хэрэглэж байна.
 • Нийслэлийн хандиваар 90 сая төгрөгний өртөг бүхий “Хүүхдийн автобустай “ болж хотоос алслагдсан сурагчдын суралцах таатай орчинд нэмэр болон автобусны зардал зэргийн тайланг тухай бүр эцэг эх, багш нарт нярав танилцуулан ажиллаж байдаг.
 • Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэмнэлт хэтрэлтийн тайланг гаргасан нь ус, гэрэлд төсвийн зарцуулалт хэтэрсэн нь ажиглагдсан энэхүү шалтгаан нь гэрэл усны үнэ нэмэгдсэн үдийн цайны аяга тавгийг 3 дамжлага дамжин угааж байгаатай холбоотойгоор энэхүү хэтрэлт үүсч байна.

5. Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

             Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг   хангуулах тухай БГД-ийн Засаг даргын 2014.1.24-ны А\45 дугаар захирамжийг нийт багш ажилчиддаа төсвийн ерөнхийлөн  захирагч танилцуулан  Нээлттэй мэдээллийн самбарт байршуулсан болно. Үүний дагуу багш ажилчид санхүүгийн  мэдээллийг хурдан хугацаанд авч  ажиллаж байна.

              

6. Дотоод хяналтын ил тод байдал

             БГД-ийн мэргэжлийн хяналтын газраас ирсэн тайлангийн хугацаанд тайлангаа цаг тухайд нь явуулж байсан.

           Нийт багш, ажилчиддаа  нягтлан,  нярав  хоёроор санхүүгийн мэдээлэл өгч 2014 оны тайланг тавиулсан.

            Сургуулийн оны тэргүүний  багш, ажилчид, сурагчдыг шалгаруулах үйл ажиллагаанд оролцож шалгаруулалтыг хамт олон дунд нь хийсэн бүтээл, идэвх, оролцоо, чадвар, үр дүнгээр нь болон багшийн ажлыг үнэлж дүгнэх шалгуураар нээлттэй явуулахад хяналт тавин жил бүр ажилладаг.

           Нийт багш, ажилчид, сурагчид, эцэг эхийн ёс зүйн дүрмээр самбар хийн ил тод байрлуулан ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

           Монгол улсын засгийн газрын  Шилэн дансны хуулийг уншиж судлан хяналт тавин ажиллаж байна.

            Сургуулийн дотоод үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавин  сургуулийн удирдах зөвлөлүүдтэй тулгарсан асуудлаа цаг тухайд нь эерэг талаар шийдвэрлэж байна.

 

 

                                           Тайланг гаргасан: Дотоод хяналтын хэсгийн ахлагч Л.Болортуяа

coupons for prescription drugs link cialis manufacturer coupon 2016
free printable cialis coupons cialis coupon code discount prescription coupons
ibuprofen alkohol ibuprofeno ibuprofen 600 mg
detrol click detrola record player
cialis 5 mg daglig blog.cardsapp.com cialis wiki
ataraxia go atarax precio
clopidogrel bloedverdunner open clopidogrel 75
gabapentin nedtrapning by-expression.com gabapentin alkohol
propranolol krema propranolol hemangiom propranolol je
nurofen femme read nurofen sirop
houston abortion clinic click national abortion federation

Сэтгэгдэл


Фото мэдээ